Li Lab:

Insect Genomic and Bioinformatics

 
Home
 
People
 
Databases and Software Tools
 
Collaborations
 
Courses
 
Seminars
 
Publications
 
Links
Professor

Fei Li   Ph.D. Professor
Research:   Insect Molecular Biology, Bioinformatics
Email:   lifei18@zju.edu.cn
Ph.D. StudentsJinding Liu

Zan Zhang
Email:   suiyue145@163.com

Yang Sun
Email:   sun2007yang@126.com
M.S. Students


Yao Li
Email:2012102078@njau.edu.cn

Wenjie Lei
Email:leiwenjie0829@126.com

Wencai Jie
Email: jiewencai@gmail.com

Yingying Wang
Email:wangyingying1989@hotmail.com

Shang Gao
Email:gaoshangkd35@gmail.com.cn

Qiupu Yang
Email:xxxxxx@163.com

Yanru Xing
Email:xingyanrumaidou@163.com

Ying Liu
Email:liuyingqh@sina.com

Kai Wang
Email:wangkai129000@yahoo.cn

Kang He
Email:hekang8827@gmail.com

Na Wang
Email:wangna1214104@yahoo.com.cn

Huamei Xiao
Email:xiaohuamei625@163.com

Hang Li
Email:limuzi1016@sina.com

Tuo Chen
Email:chen.tuo3@gmail.com

Yonglei Liu
Email:liuyonglei2008@yahoo.com.cn

Meco Dokpa
Email:mdokpa@yahoo.com
Alumni Students

1
Wenbin Hu
Email:geckox@163.com
2
Yiqun Zhang
Email:qunzi01247@163.com 
3
Ailing Chen
Email:chen.ailing@yahoo.com.cn
1
Lun Yu
Email:yulunmyth@163.com
2
Juan Xue
Email:007xj@163.com
3
Xiaolu Teng
Email:2009102089@njau.edu.cn

Guiling He
Email:hgl19860414@163.com

Liwen Yang
Email:qianyangyeli@163.com

Lan Zhang
Email:fengjianliulan@126.com

Xiaoming Hui
Email:cs1223107@126.com


Qiongqiong Ge

Yalong Xu
Email:xuyalong2007@163.com

Qidong Jia
Email:jqidong2@gmail.com

Jinjun Qian
Email:qianjinjun@gmail.com

Duanxu Chu
Email:wtdxd2002@163.com

Zhen Liao
Email:liaozhen505@yahoo.com.cn

Huijuan Chen

Huiping Xiong

Xue Zhou